حزب کمونیست ایران

تجمع افراد ناتوان جسمی در تهران

روز یکشنبه 5 شهریورماه،جمعی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری ،دست به برگزاری تجمع زدند.

طبق ماده ۲۷ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.گفتنی است قانون حمایت از معلولان که در سال ۹۶ مصوب شد، اما ضمانت اجرایی لازم را ندارد ونهادی مسئولیت آنرا بر عهدە نمیگیرد . همچنین دولت در قانون بودجه‌ی سال 1402،ردیفِ اعتباری مخصوص این قانون معلولان را حذف کرده است.