حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شوش

بازنشستگان شرکت‌های هفت‌تپه و کاغذپارس  روز یکشنبه ۱۸ دی ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم تحقق دست به تجمع زدند.

معترضان با تجمع در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شوش و دردست داشتن پلاکارد و سردادن شعار های اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود  شدند. به گفته معترضان در شرایط کنونی و در حالی که هر روز شاهد افزایش قیمتها هستیم عدم پرداخت چندین ماه د ستمزد موجب شده خانواده هایشان در وضعیت بد معیشتی به سر برند.