حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان و خوزستان

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی استانهای گیلان و خوزستان روز یکنشنبه 21 آذر ماه در مقابل ساختمان این اداره در شهرهای محل سکونت خود، تجمع کردند.

معترضان که هریکشنبه دست به تجمع می زنند خواستار افزایش مستمری‌ها، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بهبود شرایط تامین اجتماعی، اجرای قانون همسان سازی حقوق و رسیدگی به سایر مطالبات خود می باشند.