حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

 

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان های شوش، اهواز و قزوین روز چهارشنبه 10 اسفند ماه دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض در اهواز، با در دست داشتن پلاکارد ها و سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند. معترضان قزوینی نیز در مقابل دفتر نماینده مردم این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین شماری از بازنشستگان شهرستان های شوش، کرخه و هفت تپه در تجمعی مقابل ساختمان تامین اجتماعی شوش، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.