حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان در کرمانشاه

برپایه گزارش دریافتی روزیکشنبه 8 اسفند‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی کرمانشاه مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دربلوار بهشتی دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، در ج یان این تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با سردادن شعارهایی نسبت سطح نازل حقوق و مستمری‌ ها و همچنین وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کرده و خواهان افزایش حقوق وهمسان سازی آن شدند.