حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان شرکت برق تهران در اعتراض به تبعیض‌ها

شماری از بازنشستگان شرکت توزیع برق تهران، روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه، با برگزاری تجمع در مقابل ساختمان شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نسبت به تبعیض موجود در وزارت نیرو اعتراض کردند.

بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی، در خصوص عدم اجرای مصوبات وزارت نیرو اعتراض کرده و خواهان برقراری عدالت و رفع تبعیض میان بازنشستگان شرکت توزیع و سایر بازنشستگان مجموعه وزارت نیرو شده‌اند. طبق اظهارات تجمع‌کنندگان، انواع پاداش‌ها و مزایای پرداختی به بازنشستگان شرکت توانیر در مناسبت‌های مختلف، تا سقف ۴ ماه حقوق به آنها پرداخت می‌شود، در صورتی که این مزایا و پاداش‌ها به بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اختصاص پیدا نمی‌کند.