حزب کمونیست ایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه ۲۲ اسفند‌ماه، در چندین شهر از جمله  تهران، تبریز، کرمانشاه، رشت و اردبیل مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. آنها همچنین خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.