حزب کمونیست ایران

تجمع جوانان جویای کار در برابر شرکت کشت و صنعت دعبل خُزاعی

جمعی از جوانان جویای کار روستاهای استان خوزستان روز شنبه 2 بهمن ماه با تجمع مقابل شرکت کشت و صنعت دعبل خُزاعی خواستار استخدام خود شدند.

این شرکت بر روی زمین‌های آباء و اجدادی این جوانان در روستاهای آنها تاسیس شده است. مدیران شرکت با وجود قول استخدام جوانان بومی که هنگام تصرف زمین‌های اهالی داده بود، اما از استخدام جوانان این روستاها خودداری کرده اند. معترضان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به تبعیض در استخدام نیروهای کار غیربومی و وابستگان به مدیران این شرکت اعتراض کردند. گفتنی است این جوانان که ساکن روستاهای “موران و عمیشیه” در بخش سویسه شهرستان کارون هستند، به مدت یک‌هفته است که دست به اعتراض زده اند.