حزب کمونیست ایران

تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین

صبح روز دوشنبه 2 مهر ماه خانواده زندانیان محبوس در زندان اوین درمقابل این زندان تجمع کرده و خواستار پاسخگوی مقامات شدند.
تجمع کنندگان با سردادن شعارهای ضد حکومتی ضمن ابزاز نگرانی از وضعیت عزیزان دربند خود از مقامات حکومتی خواستند در خصوص علت آتش سوزی و وضعیت سلامت زندانیان روشنگری کنند. گفتنی است در پی آتش سوزی در زندان اوین مقامات رژیم با اظهارنظرهای متفاوت باعث نگرانی این خانواده ها شده اند.