حزب کمونیست ایران

تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام

تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران، روز دوشنبه 26 دیماه در مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند.

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای “اعدام نکنید” و همچنین سر دادن شعارهای اعتراضی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند. در این تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام همراه با فرزندانشان، از شهرهای دور و نزدیک برای اعتراض به احکام ناعادلانه و غیرانسانی اعدام حضور داشتند. به گفته یکی از حاضرین، این زندانیان محکوم به اعدام، که بیشتر آنها در زندان‌های قزلحصار و مرکزی کرج محبوس هستند، در شرایطی غیر‌انسانی سال‌هاست که زیر حکم اعدام دوران سختی را می‌گذرانند.