حزب کمونیست ایران

تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران

روز شنبه ۲۴ دی ماه، تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند.

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام زندان های قزلحصار و زندان مرکزی کرج، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای “اعدام نکنید” و سر دادن شعارهایی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند.لازم به ذکر است پیشتر نیز این شهروندان مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زده بودند.