حزب کمونیست ایران

تجمع خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه همشهری

روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران روزنامه همشهری در اعتراض به عدم پرداخت دست از کار کشیده و در دفتر این روزنامه تجمع کردند.

به گزارش منتشر شده، تجمع روزنامه نگاران در اعتراض به عدم پرداخت عیدی و مزایای مربوطه صورت گرفته است. همچنین آنها ضمن اعتراض به نبود حمایت مالی از روزنامه نگاران همشهری نسبت به تاخیر مکرر پرداخت‌ها اعتراض دارند.