حزب کمونیست ایران

تجمع دامنه دار کارگران شهرداری لوشان

کارگران شهرداری لوشان در ادامه اعتراضات دامنه دار خود نسبت به عدم پرداخت دستمزدها و همچنین حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی، صبح روز سه شنبه 13 خرداد ماه نیز مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران شهرداری لوشان در این خصوص می گوید، طی روزهای شماری از کارگران خدماتی شهرداری لوشان که جهت استفاده از تسهیلات بیمه‌ای به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق بیمه خود مطلع شدند. وی درباره مطالبات بیمه‌ای خود و همکارانشان گفت: حق بیمه خرداد 96، تیر، مهر و دی ماه 97، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 98 آن‌ها تاکنون به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این کارگر شهرداری لوشان افزود علاوه بر حق بیمه، دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته پرداخت نشده است.