حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان ایتالیایی علیه بهره‌کشی در کارآموزی اجباری

روز سه شنبه ۳ اسفند ماه، دانشجویان در خیابان‌های ۴۰ شهر ایتالیا تجمع کردند و خواستار بهبود شرایط کاری برای دانشجویان در دوره‌های کارآموزی اجباری، موسوم به قانون آلترنانزا شدند.

طی یک ماه اخیر، ۲ دانشجو در حوادث کارآموزی در این کشور جان باختند. جبهه جوانان کمونیست ایتالیا این وضعیت را ناشی از یک سیستم بیمار و منفعت طلب خوانده است.