حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل و آزاد تهران

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشگاه آزاد تهران روز چهارشنبه 17 دیماه،  با خواسته های جداگانه در محوطه دانشگاه های محل تدریس خود دست به تجمع زدند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با برپایی این تجع نسبت به وضعیت نامناسب آموزشی، اعتراض کردند.دانشجویان معترض، اهم مطالبات خود را بی کیفیت بودن تدریس مجازی اساتید و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم و همچنین ناکارآمدی واحد آموزش این دانشگاه بیان کردند. همچنین شماری از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد تهران، در اعتراض به بخشنامه جدید دفاع رساله های دکتری تخصصی، در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تجمع کردند. گفته می شود که در بخشی از این بخشنامه تاکید شده است که “تمامی دانشجویان مقطع دکتری که قبلاً، پیش دفاع خود را انجام داده ولی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری موفق به انجام دفاع نهایی نشده اند، پیش دفاع انجام شده آنها پذیرفته نیست.