حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه،جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به اذیت و آزار نیروهای لباس شخصی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنا به گزارش های منتشرشده،دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان پس از آزار و اذیت توسط نیروهای لباس شخصی رژیم،در مقابل این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.در این تجمع دانشجویان با حضور در ساختمان مرکزی دانشگاه،خواستار رسیدگی مسئولين دانشگاه،به مشکلات امنیتی و آزار و ديگر مسائل صنفی شدند.