حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره کارگران اداره کل راهداری استان قزوین

صبح روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ما، باری دیگر کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در اعتراض  به اخراج از کار خود به تهران رفته و مقابل  وزارت راه وشهرسازی تجمع کردند.
این کارگران که اعتراض خود را از روز دوشنبه هیجدهم فروردین ماه مقابل استانداری و اداره کل راه و شهرسازی قزوین آغاز کرده اند اکنون با آمدن به تهران خواستار بازگشت به کار خود هستند. آنها با در دست داشتن پلاکاردی ضمن بازگشت به کار خواستار پرداخت کلیه معوقات مزدی خود نیز می باشند. کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در خصوص تجمع خود می گویند درحالی از کار بیکار شده اند که هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند و هیچ کدام از آنها نیز به بیمه بیکاری معرفی نشده اند.