حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره کارگران واحدهای تولیدی قائمشهر

عصر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه برای دومین بار جمعی از کارگران واحدهای نساجی شماره یک قائمشهر نسبت به قراردادهای موقت و بی‌توجه به قانون کار دست به اعتراض زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل شهرداری این شهر خواستار لغو قراردادهای سفید امضائ و موقت شدند. آنها معتقدند عقد قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.  قراردادهای موقت و بی‌توجهی‌ها به قانون کار، نگرانی کارگران نساجی شماره یک قائمشهر را به دنبال داشته و بیم آن می‌رود اکنون در بحران کرونا، به سرنوشت هزاران کارگر بیکار در سراسر کشور دچار شوند.