حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز شنبه ۳۰ بهمن ماه، گروهی از رانندگان‌ بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در مقابل درب ورودی سامانه سه، جنب اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این رانندگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی ناشی از حقوق و دستمزد ناکافی و همچنین عدم رسیدگی به اوضاع نامطلوب اتوبوس ها صورت گرفته است و رانندگان معترض با پهن کردن سفره خالی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.