حزب کمونیست ایران

تجمع راهبران مترو تهران

جمعی از راهبران مترو تهران، ظهر روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه، در اعتراض به برنامه توسعه هفتم،  مقابل ایستگاه مترو بهارستان تجمع کردند.

این راهبران به حذف سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور معترض هستند. آن‌ها همچنین با اشاره به مصوبه‌ی  کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند: مشاغل سخت و زیان‌آور مترو در گروه الف است، که طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای این گروه، سنوات ارفاقی از ده سال به ۵ سال کاهش پیدا کرده است. خواست این راهبران اجرای قانون فعلی در خصوص کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. آن‌ها می‌گویند: تقسیم‌بندی ناعادلانه و غیر کارشناسی مشاغل سخت و زیان‌آور به سه گروه و تعیین سنوات ارفاقی غیر یکسان که مصوب کمیسیون تلفیق بوده باید حذف شود و طبق قانون کنونی، سنوات ارفاقی برای تمام گروه‌های شغلی مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۰ سال و هر سال سابقه معادل ۱/۵ سال محاسبه گردد