حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز چهارشنبه 29 بهمن ماه  شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت، اهواز، زنجان، گرگان، سنندج و مشهد، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

معترضان تهران در مقابل ساختمان مجلس رژیم، در شهرهای اهواز، زنجان، مشهد و رشت در مقابل ساختمانهای استانداری واقع در این شهرها و  در سنندج، در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی تجمع کرده اند. در گرگان نیز بازنشستگان در مقابل دفتر نماینده این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.