حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

روز یکشنبه پانزدهم اسفند‌ماه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمان، تبریز، شوشتر، اراک، کرمانشاه، قزوین، اهواز، شوش و رشت مقابل اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان های خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. آنها خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند و اعلام کرده اند تا رسیدگی به کلیه خواسته هایشان به این اعتراضات ادامه خواهند داد.