حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

در پی انتشار فراخانی جهت برگزاری تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور، صبح روز یکشنبه 10 اسفند ماه شماری از بازنشستگان شهرهای مختلف کشور با برپایی تجمع  خواستار افزایش مستمری های خود و همچنین همسان سازی حقوقها شدند.

برپایه گزارش منتشره، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان تامین اجتماعی در تهران، روبروی سازمان تامین اجتماعی و در دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها در برابر مراکز این سازمان دست به تجمع زدند. معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی علیه فقر، تبعیض، گرانی، اختلاس و دزدی‌ها، سرکوبگری امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و اجرای صحیح مواد ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ۴۱ قانون کار، رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری، اجرای همسان‌سازی مرحله دوم حقوق تا پایان سال ۱۳۹۹ و قرار دادن بازنشستگان سال ۹۹ در اولویت مرحله دوم همسان‌سازی” هستند.