حزب کمونیست ایران

تجمع شرکت کنندگان آزمون ورودی مهندسی رشته معماری طراحی

روز شنبه 28 دی ماه، جمعی از شرکت کنندگان در آزمون ورودی مهندسی رشته معماری طراحی در اعتراض  به سئوالات و نتایج اعلام شده  مقابل وزارت راه تجمع کردند و خواستار بازنگری در این آزمون بودند.

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی رشته معماری طراحی 19 مهرماه برگزار و نتایج آن، 25 دی ماه اعلام شده است. نماینده تجمع کنندگان در این خصوص می گوید، سوالات این آزمون استاندارد نبود و به همین دلیل، نتایج اعلام شده از نظر آنها، غیرمنتظره و غیر قابل قبول است. وی افزود: سوالات این آزمون، مبهم و غیراستاندارد بود و پاسخ به آن به گونه ای بود که موجب نقض مقررات ملی ساختمان می شد. وی درادامه گفت:بسیاری از شرکت‌کنندگان در این آزمون تمامی مهارت‌های لازم را کسب کرده و از نظر علمی و عملی بر کار خود مسلط هستند اما به دلیل طراحی غلط سوالات، در آزمون به نتیجه مورد نظر دست پیدا نکرده اند.