حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان حامی کارگران نیشکر هفت تپه در تهران

روز چهارشنبه ۳ دی ماه، تعدادی از شهروندان و دانشجویان در راستای حمایت از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بابت احقاق و رسیدگی به مطالبه این کارگران مبنی بر خلع ید مالک شرکت مذکور و خروج این شرکت از بخش خصوصی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع کنندگان شعارهایی از جمله “دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد”، “نان کار آزادی اداره شورایی” سر دادند. همزمان گزارشات منتشره از بازداشت کوتاه مدت تعدادی از شرکت کنندگان در این تجمع از جمله  “داوود رفیعی، امیر امیرقلی، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آزرموند و مرتضی سیدی” خبر دادند.