حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان دارای معلولیت در کرمانشاه

به گزارش کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت،روز دوشنبه 8 آبان ماه،شماری از شهروندان دارای معلولیت در مقابل ساختمان بهزیستی کرمانشاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

طبق گزارشات منتشرشده،روز گذشته در ادامه تجمعات این شهروندان،جمعی از این افراد در مقابل ساختمان های بهزیستی در شهرهای رشت، سنندج، یاسوج، ارومیه، کرمانشاه و چابهار دست به تجمع زدند.این تجمعات در اعتراض به عدم اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق شهروندان دارای معلولیت صورت گرفته است.این شهروندان معلول با سر دادن شعارهایی اعتراضی مبنی بر بی توجهی شورای شهر و شهرداری به مطالبات قانونیشان بیان کردند:بخش خصوصی آنگونه که باید به وظایف خود عمل کند،عمل نمیکند.