حزب کمونیست ایران

تجمع فرهنگیان استان گلستان

جمعی از فرهنگیان شاغل در واحدهای آموزشی استان گلستان در مقابل ساختمان استانداری در گرگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش منتشره، این شهروندان که خود را معلمان خرید خدمت سال ۹۳ به بعد معرفی کردند، مطالبه اصلیشان را تبدیل وضعیت خرید خدمات آموزشی به استخدام رسمی عنوان کردند.