حزب کمونیست ایران

تجمع فعالان محیط زیست چادگان در اصفهان

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه جمعی از فعالان محیط زیست چادگان در استان اصفهان برای دومین روز متوالی مقابل اداره کل منابع طبیعی چادگان تجمع کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،شمار زیادی از فعالان محیط زیست شهرستان چادگان در اعتراض به قطع ۱۱ هزار اصله درخت بادام از دو روز پیش در مقابل اداره منابع طبیعی تجمع کرده و مخالفت خود را با مقامات ضد محیطی و انسانی رژیم اعلام کردند