حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان موسسات اعتباری

گروهی از مالباختگان موسسات اعتباری، رز چهارشنبه ۳ دیماه در اعتراض به عدم رسیدگی و تعیین تکلیف برای اموال از دست رفته شان، در مقابل ساختمان مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه گزارش منتشره مالباختگان موسسات اعتباری کاسپین و ثامن الحجج ضمن در دست داشتن پلاکاردهایی با سر دادن شهارهای اعتراضی خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر اموال از دست رفته خود شدند.