حزب کمونیست ایران

تجمع مجدد خانواده‌های ۹ پناهجوی کرد ایرانی در مقابل سفارت ترکیه

خانواده های نه کارگر و پناهجوی کُرد ایرانی که از سوی دولت ترکیه به سوریه استراد شده اند، روز چهارشنبه 8 دی ماه، بار دیگر مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کرده و خواهان بازگشت فرزندانشان از کمپ های سوریه به ترکیه هستند.

آنها خواهان رسیدگی پرونده پناهندگی فرزندان خود از سوی دولت ترکیه هستند. این نه پناهجو پس از بازداشت در ترکیه به علت خطر دیپورت  به ایران و به خطر افتادن شرایط زندگی‌شان خود را سوری معرفی کرده بودند و از سوی دولت ترکیه به کمپ های سوریه فرستاده شده اند‌. پناهجویان از حق تماس تلفنی محروم بوده و خانواده ها در نگرانی به سر می برند.قابل ذکر است آنها در بدترین شرایط ممکن همچنان در سانسور خبری برخی از رسانه ها قرار دارند.