حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان خرید خدمات مقابل آموزش و پرورش اصفهان

شماری از معلمان خرید خدمات اصفهان، روز پنجشنبه هجدهم آذرماه، مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده و  از نابرابری حقوق خود شکایت کردند.

بنا به گزارش ها معمان معترض به بخشنامه ارسال شده برای انها که بر اساس آن حقوقشان یک میلیون تومان با ۱۵روز بیمه در نظر گرفته شده است معترض شده اند، حقوقی که جوابگوی کمترین نیازهای زندگی آنها نیست. به گفته ی یکی از معلمان معترض: نیروهای مشغول به فعالیت در بخش خرید خدمات اصفهان حدود ۳ هزار نفر هستند.