حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان خرید خدمت در اصفهان

روز شنبه ۲۷ آذر ماه، تعدادی از معلمان خرید خدمت اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان اداره‌ کل آموزش و پرورش این استان، دست به تجمع زدند.

معلمان معترض با سر دادن شعارهایی از قبیل “کار شبانه روزی، بیمه ی ۱۶ روزی، حقوق ۱۵ روزی، نمیخوایم، نمیخوایم!”، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گفته یکی از معلمان معترض، براساس بخشنامه ایی که اخیراً برای معلمان خرید خدمت ارسال شده برای آنها حقوق یک میلیون تومان با 16روز بیمه در نظر گرفته شده است. وی می افزاید و این میزان دریافتی، کفاف گذران زندگی را نمی دهد.