حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان طرح خرید خدمات آموزشی و حمایتی یزد

معلمان طرح خرید خدمات آموزشی و حمایتی یزد روز شنبه 3 آبانماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

معلمان خرید خدمت و حمایتی یزد که طی سال‌های اخیر نسبت به وضعیت خود تجمعات اعتراضی گوناگونی برگزار کرده‌اند خواستار تامین امنیت شغلی و حل مشکل بیمه های خود می باشند. آنها همچنین با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود و پرداخت نشدن معوقاتشان اعتراض کردند.