حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان مدارس خصوصی

روزیکشنبه 15 تیر ماه، اعتراضات معلمان مدارس خصوصی نسبت به عدم جذب در سیستم دولتی آموزش و پرورش برای چندمین بار در یک ماه اخیر ادامه داشت.

جمعی از معلمان آزاد شاغل در مدارس بخش خصوصی کشور با اعتراض به عدم جذب خود در سیستم دولتی آموزش و پرورش، در این خصوص می گویند، در شرایطی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از کمبود نیروی انسانی انتقاد دارند، خیلی ساده می‌توان  نیروهای آزاد را جذب سیستم کرد. آنها همچنین  افزودند:معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی که با کمتر از حداقل حقوق کارگری و با بیمه پاره‌وقت مشغول به کار هستند، نیروهای تحصیلکرده، متخصص و کارآمدی هستند که آموزش و پرورش می‌تواند از آنها در بدنه خود استفاده کند.