حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته

روز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه، شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شهرهای مختلف با برپایی تجمعاتی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند

معلمان و فرهنگیان بازنشسته در شهرهای تهران، سنندج، اردبیل رشت، شیراز، همدان و کرمانشاه، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهرها و فرهنگیان بازنشسته داراب و نورآباد در شهرهای خود، تجمع کردند. فرهنگیان بازنشسته در این تجمع خواستار همسان سازی حقوق و تحقق دیگر مطالبات خود شدند.