حزب کمونیست ایران

تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته

شماری از معلمان و فرهنگیان بازنشسته روز دوشنبه ۲ تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران، دست به تجمع زدند.

معترضان که خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود هستند با سردادن شعارهایی از جمله “فرهنگی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” و “تا پاداش را نگیریم از پا نمی‌نشینیم” خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.لازم به یادآوری است که  معترضان پیشتر نیز تجمع مشابهی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران برگزار کرده بودند.