حزب کمونیست ایران

تجمع معلولان به عدم پرداخت کامل بودجه

به گزارش منتشره روز شنبه ۱۰ اسفند ماه جمعی از معلولان با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم خواستار پرداخت  بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت شدند.

معترضان با سردادن شعار نسبت به  عدم پرداخت کامل بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اعتراض کردند.  معلولان حاضر در این گردهمایی، پلاکاردهایی با مضامینی مانند مطالبه درمان رایگان، فرصت‌های برابر، معیشت شایسته، زندگی مستقل، بیمه‌های تکمیلی، تحصیل رایگان در دست داشتند.