حزب کمونیست ایران

تجمع ناشنوایان در میدان خمینی تهران

روز چهارشنبه 13 شهریور ماه جمعی از ناشنوایان کشور در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در میدان خمینی تهران تجمع کردند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون “ناشنوایان محروم از آموزش های مناسب و فراگیر” خواستار حقوق شهروندی برابر با سایر افراد جامعه و برخورداری از موقعیت های اجتماعی شدند.