حزب کمونیست ایران

تجمع ناظران کشاورزی سراسر کشور

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 31 تیرماه، جمعی از ناظران کشاورزی سراسر کشور در اعتراض به عدم وجود قانون جذب و استخدام  در وزارتخانه و عقد قرارداد دائم، مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران، تجمع کردند.

بنا به گفته معترضین، این کارکنان که قراردادی هستند و به صورت “قرارداد محصول” با وزارت جهاد کشاورزی کار می‌کنند، با توجه به نوع محصول، قرارداد دارند و گاهی دو ماه در سال، گاهی ۵ ماه و گاهی هم بیشتر اما هیچ چشم‌انداز روشنی در مقابل آنها وجود ندارد. آنها خواستار جذب و استخدام هستند.