حزب کمونیست ایران

تجمع نیروهای مراکز خدمات جامع سلامت استان قم

جمعی از نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم، روز یکشنبه 5 دیماه ابتدا مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی و سپس در مقابل ساختمان استانداری قم دست به تجمع زدند.

یکی از کارکنان حاضر در این تجمع میگوید، اعتراض امروز نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم که در واقع از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌اند، برای مشخص شدن وضعیت شغلی آن‌ها برپا شده است. این کارکنان خواستار حذف مراکز خصوصی بهداشت و عقد قرارداد مستقیم هستند. وی همچنین می افزاید،با گذشت ۵ تا ۱۰سال از سابقه فعالیت آن‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت استان قم، هنوز اقدامی درجهت تبدیل وضعیت شغلی آن‌ها صورت نگرفته است