حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارکنان اداره برق خوزستان

شماری از کارکنان نیروی مشترکین اداره برق در شهرهای مختلف خوزستان روز دوشنبه هشتم اریبهشت ماه با برپایی تجمع به کاهش دستمزدهای خود اعتراض کردند.

معترضان با آامدن به خوزستان و برپایی تجمع در مقابل شرکت توزیع اداره برق این استان و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به حجمی شدن دستمزدهایشان اعتراض کردند.