حزب کمونیست ایران

تجمع و اعتصاب کارگران فصلی نیشکر هفت تپه

کارگران فصلی نیشکر هفت تپه روز دوشنبه 9 اسفند ماه، برای سومین روز متوالی در اعتراض به کارهای روزمزد و بدون قرارداد در برابر این کارخانه تجمع کردند.

کارگران می‌گویند، شرکت هفت تپه باید با بستن قراردادهای قانونی و ثابت، امنیت شغلی آنها را تامین کند. این کارگران هر ساله در زمان فصل برداشت و نی‌بری و کارهای غیرنیشکری به صورت روزمزد به ‌کار گرفته می‌شوند. آنها می‌گویند کارفرما و شرکت هفت تپه با بکارگیری کارگران روزمزد، دستشان برای اخراج و پرداخت حقوق‌های ناچیز باز است.