حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران استان اصفهان

پرستاران استان اصفهان روز پنجشنبه 1 خرداد ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند.

تجمع کنندگان اجرای کامل خدمات پرستاری براساس برنامه ششم توسعه و ارتقای بهره ‌وری و برطرف کردن تبعیض در اختلاف پرداخت کارانه در رده‌های درمانی را از دیگر مطالبات خود عنوان کرده‌اند. معترضان با در دست داشتن بنرهایی خواستار “اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری”، “اجرای کامل قانون ارتقاء بهره‌وری”،  “اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و برقراری فوق‌العاده ویژه”، “تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی”، “جبران کمبود پرسنل پرستاری  طبق استاندارهای جهانی” و” برطرف کردن تبعیض در اختلاف پرداخت کارانه در رده‌های پرسنل درمانی و شفاف‌سازی پرداختها” شدند.