حزب کمونیست ایران

تجمع پرستاران و کادر درمان استان لرستان

پرستاران و کادر درمان  لرستان روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با تجمعی در برابر استانداری، نسبت به وضعیت نامشخص شغلی،  تهدید اخراج و حقوق و مزایای ناچیز خود اعتراض کردند.

این پرستاران بسیاری اخراج شده و یا در معرض اخراج قرار دارند. آنها می‌‌گویند تاکنون بسیاری از همکاران آنها در دوران کرونا جان خود را در حین پرستاری و درمان بیماران کرونایی از دست داده‌اند. اما اکنون با فروکش موقتی کرونا به راحتی آنها را اخراج می‌کنند. پرستاران و کادر درمان خواستار اجرای وعده مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر تبدیل وضعیت و استخدام رسمی می باشند. این پرستاران به‌صورت قراردادی، شرکتی و طرحی در حال خدمت هستند. نبود  امنیت شغلی و حقوق‌های ناچیز آن هم در دروان کرونا، آنها را در شرایط سخت سلامتی و معیشتی قرار داده است.