حزب کمونیست ایران

تجمع پزشکان درمانگر اعتیاد مقابل وزارت بهداشت

روز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲شماری از پزشکان درمانگر اعتیاد، مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، این پزشکان نسبت به بی‌کفایتی مسئولان وزرات بهداشت و تعطیلی مراکز سوءمصرف مواد مخدر و واگذاری وظایف آن به داروخانه‌ها معترض هستند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.گفتنی است، تجمع کنندگان با شبهه دار خواندن رفتار وزارت بهداشت در قبال مراکز ترک اعتیاد، معتقدند بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای یک مرکز صرفه هزینه‌های دارویی و مشاوره می‌شود و اگر این ابزار از طریق افزایش مراکز محدود شود، گیرندگان خدمت آسیب خواهند دید.