حزب کمونیست ایران

تجمع کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز

گروهی از کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز  روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و اجرا نشدن تبدیل وضعیت خود مقابل فرمانداری تجمع کردند.

خواسته اصلی معترضان تبدیل وضعیت از حالت شرکتی به استخدام رسمی از سوی وزارت بهداشت و درمان عنوان شده است. کادر درمانی که بیشتر آنها را زنان پرستار تشکیل می‌دهند، می‌گویند که در شرایط خطرناک کرونا، با مایه گذاشتن از جان و سلامت خود، به خدمت بیماران کرونا مشغول بوده‌اند. اما اکنون که وضعیت تا حدی فروکش کرده است، پیمانکاران یا حقوق آنها را پرداخت نمی‌کنند یا با کمترین اعتراض صنفی اخراج می‌شوند. وزارت بهداشت نیز هیچ مسئولیتی در رابطه با آنها به عهده نمی‌گیرد.