حزب کمونیست ایران

تجمع کارمندان و پرسنل بیمارستان مهرگان مشهد

جمعی از کارمندان و پرسنل بیمارستان مهرگان مشهد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب ورودی این بیمارستان تجمع کردند.

تجمع کنندگان میگویند که علیرغم گذشت دو ماه از وضعیت بلاتکلیف بیمارستان و تعلیق کارکنان، هیچ یک از مسئولین مربوطه حاضر به پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات آنها نیستند.