حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت

شماری از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در محوطه بیمارستان دست به تجمع زدند.

در همین خصوص معترضان می گویند، بیش از دو ماه ونیم است که کارکنان آزمایشگاه حقوقی دریافت نکرده اند و آخرین حقوقی که در پایان فروردین 99 به حسابشان واریز شده است مربوط به آبان ماه 98 است. آنها همچنین می گویند افزایش شیوع کرونا و کار بی وقفه کارکنان بیمارستانی در کنار عدم پرداخت دستمزدها توانی برای ادامه کار شماری از پرسنل باقی نگذاشته است.