حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان بیمارستان علی شهرستان کرج

کارکنان بیمارستان “علی” شهرستان کرج روز سه شنبه 19 اسفند ماه در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و عدم امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده خود جلوی این بیمارستان تجمع کردند.

در جریان این تجمع ، کارکنان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به سو ‌استفاده مقامات این بیمارستان از شرایط کرونایی و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق ‌کارکنان در شرایط سخت کرونا اعتراض کردند. طی یک سال گذشته در موارد بسیاری پرستاران در سراسر کشور دست به تجمعات اعتراضی زده و خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان از جمله تبدیل وضعیت قراردادها، مطالبات عقب‌ افتاده مزدی و استخدام نیرو جهت حل مشکل کمبود پرستار بوده‌اند. اما وزارت بهداشت و دولت نه تنها اقدام به جذب نیروهای جدید و تازه ‌نفس نکرد، بلکه با بستن قراردادهای ۸۹ روزه، امنیت شغلی آنها را تهدید کرده و بسیاری را پس از اتمام قرارداد اخراج نمود.