حزب کمونیست ایران

تجمع کارکنان دفاتر سازمان نیازمندی‌های همشهری

یکشنبه – ۱۶ تیر – ۱۳۹۸ , 07 – 07 – 2019

روز یکشنبه 16 تیر ماه جمعی ازکارکنان دفاتر سازمان نیازمندی‌های همشهری در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

آنها با برپایی تجمع مقابل دفتر مرکزی سازمان نیازمندی‌های همشهری در تهران خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود شدند. معترضان می گویند از چند ماه پیش تاکنون به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزند. یکی از معترضان در این خصوص می گوید تاکنون چندین بار برای دریافت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زده اند. وی می گوید از سوی مدیران دفاتر سازمان نیازمندی‌های همشهری در صورت ادامه تجمع تهدید به اخراج شده اند.